Wybierz miasto ZAMKNIJ


Wybierz kategorię ZAMKNIJ


Regulamin serwisu internetowego aukcje-wakacje.pl oraz Warunki Korzystania z witryny aukcje-wakacje.pl oraz oferowanych przez nas Usług.

Korzystanie z serwisu oznacza , że Akceptują Państwo warunki korzystania przedstawione poniżej, zwane również „Umową”. której operatorem  jest naszą spółką, będącą także operatorem niniejszej Witryny i dostawcą szeregu związanych z nią Usług  .
1.  Operatorem serwisu AW jest firma Koksztys& Koksztys Sp. z o.o. , ul. Sudecka 118 , , 53-129 Wrocław , wpisany do KRS z kapitałem zakładowym 50.000 zł.
2. Koksztys & Koksztys Sp. z o.o. prowadzi ( odrębna umową ) i na rzecz Tomasz Koksztys Serwis internetowy o nazwie aukcje-wakacje.pl z ofertami urlopowymi Biur Podróży , Agentów Biur Podróy , obiektów wypoczynkowych indywidualnych na zasadach ogólnych związanych z ich prezentacją oraz posiada własne oferty prezentowane w serwisie .

Jako dostawca platformy, pomagamy w realizacji transakcji dotyczącej Artykułów za jej pośrednictwem. Nigdy nie występujemy jako kupujący i rzadko jako Sprzedawca
Jednocześnie AW nie jest ich właścicielem i nie odpowiada za działania ich Operatorów .

Oznacza to, że podczas korzystania z naszej Witryny oprócz niniejszej Umowy będą też Państwo zawierać inne umowy z różnymi podmiotami prawnymi.
Operator serwisu nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim .


3. Warunki i regulaminu mog� ulec zmianie bez podania przyczyn – U�ytkownicy na to wyra�aj� zgod�.
4. Wszystkie sprawy nie uregulowane w/w regulaminem zostan� rozwi�zane mi�dzy U�ytkownikiem , a AW polubownie .
4. a Regulamin og�lny z postanowieniami szczeg�owymi obowi�zuje tak�e do aukcji " za 1 SMS " oraz BOX .
"5. Korzystanie z serwisu aukcje-wakacje.pl oznacza akceptacj� regulaminu.
6. Serwis aukcje-wakacje.pl nie ponosi �adnej odpowiedzialno�ci za przebieg aukcji. Odpowiedzialno�� t� ponosz� wystawiaj�cy aukcje i bior�cy udzia� w licytacji lub zakupie.
7. Serwis aukcje-wakacje.pl nie bierze udzia�u w rozstrzyganiu spor�w pomi�dzy kupuj�cym a sprzedaj�cym.
8. Serwis aukcje-wakacje.pl nie ponosi odpowiedzialno�ci, za tre�ci tekst�w wystawianych przez innych u�ytkownik�w w serwisie.
9. Serwis aukcje-wakacje.pl nie gwarantuje poprawno�ci dzia�ania serwisu z uwagi na si�y wy�sze lub dzia�ania niezawinione – zdarzenia losowe .
10.Ceny podane w serwisie nie stanowi� oferty w rozumieniu przepis�w kodeksu cywilnego i s� cenami sporz�dzonymi na dzie� wystawienia przedmiotu / oferty w serwisie AW . Aktualne ceny wynajmu obiekt�w nale�y sprawdzi� przed zakupem i zam�wieniem w-g aktualnych stawek i cen Touroperatora .
11. Od 01.12.2015 do 30.12.2016 rejestracja ka�dego U�ytkownika w serwisie AW jest bezp�atna . Poprzez dokonanie Rejestracji, U�ytkownik o�wiadcza, �e zapozna� si� z Regulaminem i wyra�a zgod� na jego brzmienie, dobrowolnie przyst�puje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym s� prawdziwe i nie naruszaj� praw os�b trzecich.
12. Ka�dy zarejestrowany U�ytkownik posiada konto do kt�rego doliczane s� op�aty za korzystanie z serwisu AW ( je�li wyst�puj� ) . Kwota limitu nie jest ustalona ustalona .

Z dniem 02-12-2015 ulega zmianie cennik za us�ugi w serwisie aukcje-wakacje.pl . Dotychczasowe op�aty za dodatkowe opcje zostaj� zawieszone . Serwis jest darmowy .
Z dniem 01.12.2015 do dnia 01.03.2016 rozpoczyna si� test zainteresowania ofertami z dzia�u BOX i s� to oferty wystawione w dziale BOX nie podlegaj�ce sprzeda�y , a jedynie s� ofertami kt�re podlegaj� testowi . Oznacza to , �e oferty wystawione oferty w ofertach BOX ( zegar odliczaj�cy czas do otwarcia oferty i jej rozpocz�cia ) nie s� przedmiotem sprzeda�y , a jedynie testem zainteresowania U�ytkownik�w serwisu ofertami z dzia�u BOX . Oferty testowe mogą został także oznaczone znakiem "TS" .


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0